Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Č. j.: ZŠMŠ Nos/ 17  /2020                                                                                    Datum: 28.5.2020

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Nosislav, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Nosislav, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Počet podaných žádostí :  18

Počet přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání: 17

Počet přerušených řízení z důvodu doplnění: 1

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Nosislav, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace  ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje .

Podpis a datum podpisu ředitele školy 28.5.2020

Datum zveřejnění rozhodnutí 28.5.2020