Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne bez osobní účasti dětí

Podání žádosti je možné od 1.4. do 30.4.2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání)učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy rcemfrs
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 • poštou na Komenského 127, 691 64 Nosislav
 • osobní podání – 19.4.2021 od 9h do 11h a od 14h do 16h
 • vhozením do schránky na budově školy Komenského 127

Žádost o přijetí, zápisní lístek, prohlášení zákonných zástupců najdete pod ikonou Dokumenty – Formuláře ke stažení.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst.2 Školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele(dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování ( podle§19 odst.3 Správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádosti o odklad podávejte v době zápisu- můžete souběžně s žádostí o přijetí.

Najdete pod ikonou Dokumenty – Formuláře ke stažení.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle §36 odst. 4 odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře je nutné k žádosti doložit do 31.7.2021.