Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků! Dovolte, abychom vám jménem ZŠ a MŠ Nosislav už nyní předaly první informace, které se týkají zápisu vašich dětí k povinné školní docházce. Přijímání žáků k jejímu plnění se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb., §36 ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona. Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. Děti, které se narodily 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Žádost o odklad můžete podat v den zápisu. K písemné žádosti však musíte zároveň přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na jednotlivá pracoviště se samozřejmě musíte s předstihem objednat!

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola a Mateřská škola Nosislav se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy
  2. děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
  3. u ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový odvod této školy) se bude pořadí stanovovat následovně:

a/ přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává

b/ podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším.

Zápis v naší škole jsme naplánovali, v souladu s předpisy MŠMT, na pondělí 19. dubna 2021. Jeho průběh bude zcela závislý na konkrétní epidemiologické situaci. Pokud bude nepříznivá, proběhne pouze formální část zápisu, tzn. vyřízení administrativních náležitostí (odevzdání Žádosti o přijetí dítěte, Zápisního listu, případná kontrola totožnosti). Všechny informace, registrační číslo, popř. formuláře a pokyny včas obdržíte. Pokud epidemiologická situace dovolí, budete mít kromě toho možnost absolvovat s vaším budoucím prvňáčkem i motivační část zápisu, tzn. setkání s učitelkami I. stupně, plnění jednotlivých předškolních úkolů. Jsme rádi, že se většina našich rodičů dostavuje k zápisu s budoucím prvňáčkem, protože je to především „jeho den“! Zatím tedy můžete svého budoucího školáčka na zápis připravovat. Spoustu dobré práce za vás v tomto směru dělají učitelky v naší mateřské škole. Každoročně nám to děti při zápisu potvrzují! Chcete-li jim pomoci, využijte např. Desatero pro rodiče či jiné předškolácké portály. Sledujte, prosím, webové stránky naší školy www.skolanosislav.cz

K dispozici jsme též na tel čísle 773 946 444.

Těšíme se na vás!