Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

 

Č. j.: ZŠMŠ Nos/ 4  /2023/                                                                                       Datum: 22.4.2024

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Nosislav, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Nosislav, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

od školního roku 2024/2025.

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

2 9 19
3 10 20
4 12 21
5 13 22
6 14 23
7 15  
8 16  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Nosislav, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace  ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje .

Podpis a datum podpisu ředitele školy 6.5.2024

Datum zveřejnění rozhodnutí 6.5.2024